Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje prodávajícího:

EUfactory a.s.
spisová značka: B 7917 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo: Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno
adresa pro korespondenci a provozovna: Karásek 2245/1f, budova č.24, 621 00 Brno
IČ: 06829953 
DIČ: CZ06829953 
Prodávající je plátcem DPH

Kontaktní údaje: 

telefon: +420 774 848 833
e-mail: shop@eufactory.com
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2001558021/2010, IBAN CZ8720100000002001558021, BIC code / SWIFT FIOBCZPPXXX

I. Předmět obchodních podmínek, základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu zboží na internetových stránkách www.eufactory.com provozovaných společností EUfactory a.s., IČ: 06829953, se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7917 (dále jen „Prodávající“).
 2. Nabízené zboží může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem.
 3. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností i při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
 4. Spotřebitelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále jen „spotřebitel“).
 5. Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „Kupující“).

II. Kupní smlouva, příjem objednávek

 1. Prodávající nabízí zboží ke koupi prostřednictvím internetových stránek www.eufactory.com (dále jen „internetové stránky“). Vybraná položka zboží obsahuje obecný popis zboží a cenu včetně zákonné sazby DPH. Cena zboží je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k nabytí zboží Kupujícím s výjimkou nákladů na dopravu. Uvedení zboží na internetových stránkách je nabídkou Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.  
 2. Nákup zboží Kupujícím není podmíněn registrací u Prodávajícího.
 3. Cena zboží uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit prodejní ceny zboží zejména s ohledem na změnu směnných kurzů, dodavatelských cen, celních sazeb apod.
 4. Kupující může svou objednávku vybraného zboží uskutečnit prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na internetových stránkách nebo e-mailu shop@eufactory.com.
 5. Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení objednávky po jejím obdržení prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Kupní smlouvy.
 6. Komunikace včetně objednávky a potvrzení bude mezi Prodávajícím a Kupujícím vedena v českém nebo anglickém jazyce.  
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) s hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky Prodávající. Pokud zruší objednávku Kupující, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Žádost o zrušení objednávky je možné podat telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

III. Dodání zboží, expedice

 1. Prodávající připraví zboží skladem k odeslání Kupujícímu (dále jen „expedice“) do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky, a to způsobem dopravy zadaným Kupujícím v objednávce.
 2. Nebude-li objednané zboží skladem a zboží tak nebude možné dodat v běžné dodací lhůtě, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání.
 3. Způsob dopravy a poštovné: Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránce Dodací podmínky.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

IV. Úhrada kupní ceny a způsob platby

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • platby v CZK bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2001558021/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1, Česká republika
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
 2. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu a to do 14 dnů od potvrzení obdržené objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 6. Neuhradí-li Kupující kupní cenu v době splatnosti, Prodávající mu zašle upomínku prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

V. Záruka na jakost a reklamace

 1. Není-li na obalu výrobku uvedena jiná záruční doba, poskytuje Prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží Kupujícímu. Záruční doba pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činností, činí dvanáct (12) měsíců. Výjimku může tvořit Zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). Záruka se neposkytuje na zboží nebo na takové jeho části, které podléhají spotřebování či rychlému opotřebení.
 2. Dokladem potvrzujícím poskytnutou záruku za jakost je daňový doklad - faktura.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Předchozí odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Kupující je povinen prohlédnout zboží dle možností co nejdříve po jeho dodání. O vadách zboží je Kupující povinen Prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče v souvislosti s prohlídkou popsanou v předchozí větě. Ustanovení§ 2112 občanského zákoníku se uplatní obdobně.
 6. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží zakoupeného od Prodávajícího u EUfactory a.s., na adrese provozovny Karásek 2245/1f, budova č.24, 621 00 Brno Telefon +420 774 848 833, e-mail: shop@eufactory.com
 7. Uplatní-li nároky z odpovědnosti za vady u Prodávajícího spotřebitel, řídí se reklamace občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě podnikatele se reklamace řídí občanským zákoníkem.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Přijetí odstoupení Prodávající Kupujícímu potvrdí. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat  na adresu provozovny Prodávajícího Karásek 2245/1f, budova č.24, 621 00 Brno, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího shop@eufactory.com.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování EUfactory a.s., Karásek 2245/1f, budova č.24, 621 00 Brno, adresa elektronické pošty shop@eufactory.com, telefon +420 774 848 833.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 1.3.2018.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit případné neshody smírně, případné spory vniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně posouzení její platnosti, výkladu, změny či ukončení, vč. práv vzniklých z jejich vzájemných obchodních aktivit, budou řešit české soudy. V případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, volí strany příslušnost Městského soudu v Brně a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, volí strany příslušnost Krajského soudu v Brně.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny ze strany Prodávajícího. V takovém případě Prodávající zveřejní nové znění všeobecných obchodních podmínek a Kupující má právo ukončit s Prodávajícím obchodní aktivity. Pokud Kupující neupozorní Prodávajícího, že odmítá nové znění všeobecných obchodních podmínek, ve lhůtě 30 dnů od jejich zveřejnění prostřednictvím internetu či písemnou formou nebo Kupující učiní novou objednávku zboží po změně všeobecných obchodních podmínek, takové jednání je považováno za souhlas s novým zněním všeobecných obchodních podmínek. V případě, že Kupující nesouhlasí se změnami všeobecných obchodních podmínek, má Prodávající právo ukončit s ním obchodní aktivity.